Cảm ơn vì bạn ở đây. Mời bạn xem những chia sẻ của tôi.